ZSP REDA

Uczniowie
Samorząd uczniowski
piątek, 29 stycznia 2010 00:18

 

Skład Samorządu Uczniowskiego, rok szkolny 2015/16

SamorzadOpiekun: p. Monika Chudzik

Zastępca: Dominika Potrykus

Zastępca:Dawid Zakrzewski

Talaga

 potrykus zakrzewski

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY ZSP W REDZIE

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PODSTAWA PRAWNA

 

 

§1. Samorząd Uczniowski ZSP w Redzie działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 oraz Statut Szkoły.

 

 


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Niniejszy regulamin jest zgodny ze Statutem Szkoły.

§2. Samorząd Uczniowski (SU) jest jedynym reprezentantem uczniów szkoły.

§3. Samorząd Uczniowski wybierają wszyscy uczniowie.

§4. Przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego są:

 • 1. na szczeblu klas: Samorządy Klasowe
 • 2. na szczeblu szkoły : Rada SU

§5. W zebraniach SU uczestniczy Rada SU, Samorządy Klasowe, opiekun SU . Inne

osoby internet marketing services mają prawo do uczestnictwa w zebraniach SU tylko na zaproszenie Rady SU, opiekuna SU .

§6. Oficjalne  zebrania SU mogą odbywać się każdego dnia w tygodniu, ale tylko na 20-to minutowej przerwie.

 

 

ROZDZIAŁ II

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Art. 1

Opiekun SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§1. Zadaniem opiekuna SU jest nadzorowanie jego prac, ścisła współpraca z innymi organami szkoły oraz relacjonowanie działalność SU na zebraniach innych organów szkoły.

§2. Opiekun, za porozumieniem z Radą SU może powołać lub też odwołać członka SU.

§3. W szczególnych przypadkach Opiekun SU może zażądać rozwiązania SU. W takim przypadku Opiekun powinien zgłosić i uargumentować swoje żądanie Radzie SU oraz Dyrektorowi Szkoły. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.

Art. 2

Członkowie SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§1. Rada Samorządu Uczniowskiego (przewodniczący oraz jego zastępcy):

 • 1. Zadaniem przewodniczącego SU jest inicjowanie pomysłów, zarządzanie oraz ewentualne relacjonowanie działalności SU na zebraniach innych organów szkoły.
 • 2. Przewodniczący nie może podjąć żadnej ważnej decyzji dotyczącej działalności SU bez porozumienia z Radą SU.
 • 3. Przewodniczący ma obowiązek powiadomienia Rady SU o każdej sprawie dotyczącej SU.
 • 4. W przypadku nieobecności przewodniczącego SU zastępca przejmuje jego obowiązki.

§2. Samorządy Klasowe (przedstawiciele klas):

 • 1. W SU zasiadają gospodarze lub przedstawiciele każdej z klas I , II, III i IV.
 • 2.  Zadaniem SU jest podejmowanie decyzji dotyczących życia szkoły oraz organizowania przedsięwzięć i imprez kulturalno-rozrywkowych dla uczniów ZSP w Redzie. Wszelkie decyzje podejmowane są większością głosów.

Art. 3

Sekcje wykonawcze

§1. Zadaniem sekcji wykonawczych jest realizacja zadań powierzonych przez Radę SU.

§2. Decyzje w kwestii powołania i działalności sekcji wykonawczych podejmuje Rada SU.

§3. Członkowie sekcji wykonawczych biorą udział w zebraniach SU i wszystkie decyzje związane ze swoją działalnością muszą konsultować z Radą SU.

 

 

ROZDZIAŁ III

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§1. Zapewnienie partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

§2. Stworzenie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania

współodpowiedzialności za jednostki i grupy.

§3. Wdrażanie do zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny uczniów.

ROZDZIAŁ IV

ZADANIA interest calculator loan SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§1. seo company Aktywne współuczestniczenie w realizacji programu wychowawczego szkoły, szczególnie w zakresie przestrzegania Statutu Szkoły.

§2. plaza hotel new york Współpraca z pozostałymi organami szkoły w szczególności w zakresie przestrzegania praw uczniowskich.

§3. Organizowanie inicjatyw na rzecz aktywnego życia szkoły, wypoczynku i rozrywki.

§4. Promowanie zdrowego stylu życia, kultury słowa i bycia.

 

 

ROZDZIAŁ V

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§1. Rada SU może samodzielnie rozwiązywać konflikty uczniów oraz wnioskować o ich ukaranie bądź nagrodzenie.

§2. Samorząd może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji praw uczniów, takich jak:

 • 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 • 2. prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
 • 3. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • 4. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
 • 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

§3.SU ma prawo do wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży, udziału w formowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej.

§4.Rada SU może wyrażać opinię na temat pracy nauczyciela, biorąc pod uwagę:

 • 1. przestrzeganie Statutu Szkoły,
 • 2. seo services oddziaływanie opiekuńczo-wychowawcze,
 • 3. troskę o bezpieczeństwo i higienę pracy umysłowej i fizycznej ucznia,
 • 4. posiadanie następujących cech:
 • 4.1. umiejętność przekazywania wiedzy,
 • 4.2. rzetelność i systematyczność,
 • 4.3. takt i tolerancja,
 • 4.4. życzliwość i obiektywizm,
 • 4.5. sprawiedliwość,
 • 4.6. zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem,
 • 4.7. umiejętność rozwijania zainteresowań uczniów.

§5.Dysponowanie unsecured loans with bad credit funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu oraz wpływ na wykorzystanie wspólnie wypracowanych przez młodzież środków.

Fundusze SU mogą pochodzić ze środków finansowych przekazywanych przez Dyrekcję Szkoły, Radę Rodziców, wszelkiego rodzaju organizacje i instytucje lub przez osoby prywatne oraz z realizacji własnych przedsięwzięć tj: sprzedaż wyrobów wykonanych przez uczniów, pozyskiwanie surowców wtórnych.

 

 

ROZDZIAŁ VI

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§1. Wybory do SU są tajne, powszechne i bezpośrednie.

§2. Wybory do nowej Rady SU organizuje aktualna na dany moment Rada SU.

§3. Do SU wybierani są gospodarze i inni reprezentanci każdej z klas I , II, III i IV.

§4. Na pierwszym zebraniu nowego SU powinni zostać wyłonieni kandydaci na przewodniczącego i zastępcę SU. Od tego dnia kandydaci mają 10 dni na zapoznanie uczniów całej szkoły z własnym programem wyborczym.

§5. Po upływie 10 dni od dnia ogłoszenia nazwisk kandydatów powinny odbyć się wybory.

§6. Przewodniczącego oraz jego zastępców wybierają wszyscy uczniowie.

 • 1. Kandydatem na przewodniczącego oraz  jego zastępcę może być każdy uczeń, który dostarczy komisji wyborczej swój program wyborczy zawierający:

1.1. dane osobowe,

1.2. plan działania SU.

 • 2. Jeżeli jeden z kandydatów otrzyma powyżej 50% głosów automatycznie zostaje przewodniczącym SU.
 • 3. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma 50% głosów , organizowana jest druga tura wyborów, w której udział bierze dwóch uczniów z największym poparciem. W tym przypadku kandydat, który otrzyma większą  ilość głosów wygrywa wybory.
 • 4. Zastępca przewodniczącego zostaje kandydat z drugą w kolejności liczbą głosów.

§7. Wyniki wyborów oraz skład nowej Rady SU powinny być podane do wiadomości uczniów

§8. Opiekuna SU wybiera Rada SU.

§9. Kadencja SU trwa 1 rok.

 

ROZDZIAŁ VII

OBOWIĄZKI DYREKCJI SZKOŁY WOBEC SU

§1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności SU, a w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału

pracowników szkoły.

§2. search engine optimization Zapewnienie warunków organizacyjnych, lokalowych i materialnych niezbędnych do działalności SU.

§3. Wysłuchanie i wykorzystywanie opinii uczniowskich.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Statutu ZSO nr 4.

§2. Dodatkowe przepisy dotyczące SU znajdują się w Statucie Szkoły.

§3. Jakakolwiek zmiana regulaminu SU może nastąpić wyłącznie na wniosek Przewodniczącego lub Opiekuna SU i tylko za zgodą Dyrektora Szkoły.

 

 

 

logoaefslogo ea

Copyright york hotels © Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ×