ZSP REDA

Matura

Ogólnie o egzaminie maturalnym (pobierz)

 

 Ważne terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym

 

                                 2016/2017

 

 

do 30 września

termin składania przez ucznia do dyrektora szkoły deklaracji wstępnych

(załącznik 1a_N) oraz dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi[1]

do 7 lutego

termin nanoszenia zmian w deklaracjach – (deklaracja ostateczna)

możliwość uzupełnienia dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków egzaminu maturalnego

15 – 22 lutego

sprawdzenie poprawności danych z deklaracji przesłanych do OKE, podpisanie list do weryfikacji w szkole

4 marca

ogłoszenie szkolnego harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego

20 kwietnia

termin złożenia do dyrektora szkoły wniosku o zmianę wyboru przedmiotu lub poziomu egzaminu w przypadku, gdy absolwent uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji

28 kwietnia

zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

4 – 24 maja

część pisemna egzaminu maturalnego wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora CKE[2]. 4 maja - egzamin pisemny z języka polskiego

4 – 26 maja

część ustna egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego, języka kaszubskiego

8 – 20 maja

(oprócz loan payment calculator 14 maja)

część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego i języków mniejszości narodowych

1 – 20 czerwca

egzamin maturalny w terminie dodatkowym

30 czerwca

przekazanie świadectw dojrzałości

do 7 lipca

złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego

do 10 sierpnia

informacja na stronie internetowej OKE o miejscu przeprowadzenia egzaminów poprawkowych

22 sierpnia

pisemny egzamin poprawkowy

23 – 25 sierpnia

ustny egzamin poprawkowy

12 września

przekazanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej

 Informacje CKE o maturach w roku szkolnym 2016/2017

 


 

Szczegółowe informacje w Komunikacie dyrektora CKE z 9 września 2016 w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2016/2017 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (...)

Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie terminów (…) egzaminu maturalnego …

 

Komunikat o dostosowaniach Egzamin maturalny

Komunikat o przyborach

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 

 

Informacja o opłatach za egzamin maturalny dla osób zdających maturę po raz trzeci i kolejny

Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny (zał. 26a)

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do danej części sprawdzianu, danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej w roku szkolnym 2015/2016
 

  Źródło  CKE w zakładce  EGZAMIN MATURALNY

 


 

 

 
 

 

MATURA 2015 - ZMIANY

 

Od 1 września 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 520). Rozporządzenie MEN wprowadza nową formułę egzaminu maturalnego
i sprawdzianu.

 

1. Pisemne egzaminy maturalne

 

- z przedmiotów obowiązkowych - na poziomie podstawowym,

- z przedmiotów dodatkowych - tylko na poziomie rozszerzonym.

- z języków obcych nowożytnych zdawanych jako przedmiot dodatkowy - na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.

 

2. Ustne egzaminy maturalne zdawane są na jednym poziomie.

 

3. professional seo services Przedmioty dodatkowe

 

 • - Maturzysta ma obowiązek zdawać egzamin z 1 przedmiotu dodatkowego.
 • - Maturzysta ma prawo zdawać egzamin maturalny z 5 przedmiotów dodatkowych (nie licząc egzaminu zdawanego obowiązkowo).
 • - Lista przedmiotów dodatkowych, które będą mogli wybrać maturzyści, nie ulegnie zmianie, jednak każdy z nich zdawany będzie na poziomie rozszerzonym. W sumie, tak jak obecnie, będzie można zdawać egzamin maturalny z 6 przedmiotów dodatkowych.
 • - Wybór przedmiotu, do którego absolwent przystępuje na egzaminie maturalnym, nie jest zależny
  od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których się uczył na poziomie rozszerzonym w tej szkole.
 • - Dla egzaminu maturalnego z obowiązkowego przedmiotu dodatkowego nie ustala się progu zdawalności. Uwaga! Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego z obowiązkowego przedmiotu dodatkowego lub egzamin ten unieważniono, nie ma prawa do egzaminu w trybie poprawkowym
  w sierpniu
  .

 

4. Egzamin maturalny w części ustnej z języka polskiego

 

Egzamin maturalny w części ustnej z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat inspirowanej tekstem kultury. Zdający losuje zadanie egzaminacyjne składające się z tekstu kultury oraz odnoszącego się do niego polecenia i ma nie więcej niż 15 minut na przygotowanie odpowiedzi. Egzamin trwa około 15 minut i składa się z dwóch części:

 

- wypowiedzi monologowej zdającego dotyczącej wylosowanego polecenia, która trwa około 10 minut;

- rozmowy zdającego z zespołem przedmiotowym dotyczącej tej wypowiedzi, która trwa około 5 minut.

 

 

Egzamin Maturalny od 2015 roku

 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

 

Każdy absolwent obowiązkowo przystępuje do następujących egzaminów na poziomie podstawowym:

  język polski (część pisemna i ustna),

 ⇒ język obcy nowożytny (część pisemna i ustna) 

 ⇒matematyka(część pisemna).

 

 * Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków:

 

angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego .

 

 

PRZEDMIOTY DODATKOWE

 

Każdy absolwent przystępuje obowiązkowo do części pisemnej na poziomie rozszerzonym do jednego
z następujących przedmiotów:

 

język polski (poziom rozszerzony),

język obcy nowożytny (poziom rozszerzony lub dwujęzyczny) – patrz wykres poniżej!

matematyka (poziom rozszerzony),

chemia ,

filozofia,

fizyka,

geografia,

historia ,

historia muzyki / historia sztuki,

informatyka ,

język łaciński i kultura antyczna,

biologia,

wiedza o społeczeństwie.

 

Opcje wyboru języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego

matura schemat

 

 

Informator Maturalny 2015 CKE część ogólna

 


 

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKÓW OBCYCH OD 2015

 

CZĘŚĆ USTNA (BEZ OKREŚLANIA POZIOMU)

 

Część ustna bez określania poziomu to obowiązkowy egzamin maturalny. Przystępują do niego osoby zdające maturę na poziomie podstawowym
oraz rozszerzonym - otrzymują takie same zestawy i zadania. CKE prawie nie zmieniła formuły egzaminu w stosunku do lat poprzednich:

 

zdający nie może notować podczas trwania egzaminu i nie ma czasu na wcześniejsze przygotowanie zestawu,

 1. przed komisją zdający odpowiada samodzielnie,
 2. egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej,
 3. zdający otrzymuje trzy zadania (rozmowa z odgrywaniem roli, opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania, wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania),
 4. za egzamin można uzyskać maksymalnie 30 punktów, z czego 18 za sprawność komunikacyjną,
  a 12 za zakres i poprawność środków leksykalno-gramatycznych, wymowę i płynność wypowiedzi,
 5. czas odpowiedzi wynosi ok. 15 minut.
 6. Uzyskanie 9 punktów (30%) gwarantuje zdanie egzaminu.

 

Jedyną zmianą jest zamiana czasów na wykonanie poszczególnych zadań:
na zadanie 1 są przewidziane 4 minuty, a na zadanie 2 przewidziane są 3 minuty!
Na zadanie 3 uczniowie dalej mają 5 minut!

 

 

CZĘŚĆ PISEMNA – POZIOM PODSTAWOWY

 

Od roku szkolnego 2014/15 matura z języka obcego nowożytnego będzie składać się z 4 części:

 

rozumienie ze słuchu (udział w wyniku 30%)

 • rozumienie tekstów pisanych (udział w wyniku 30%)
 • znajomość środków językowych (udział w wyniku 20%)
 • wypowiedź pisemna (udział w wyniku 20%)

 

Nowością jest wprowadzenie zadań sprawdzających znajomość środków językowych. Zadania sprawdzające wiedzę z gramatyki i leksyki będą wyłącznie w formie zamkniętej
(wielokrotny york hotels wybór, test luk i na dobieranie/dopasowywanie), lecz zakres struktur jest bardzo duży!

 

Ogromną zmianą będą również zmiany w wypowiedzi pisemnej. Od 2015 roku zdający będzie musiał napisać tylko jeden tekst o długości 80-130 wyrazów. Kolejną nowością jest zlikwidowanie listu formalnego – uczeń musi umieć napisać: list nieformalny tradycyjny, email oraz wiadomość
(np. wpis na bloga lub na forum internetowe). Wyraźnie spadła waga wypowiedzi pisemnej aż o 10 %.

 

CZĘŚĆ PISEMNA – POZIOM ROZSZERZONY

 

Duże zmiany zostały również wprowadzone na poziomie rozszerzonym. Od roku szkolnego 2014/15 matura z języka obcego nowożytnego będzie składać się nadal 4 części, chociaż dokonano znacznego przesunięcia udziału poszczególnych części w wynikach:

 

 rozumienie ze słuchu (udział w wyniku 24%)

 rozumienie tekstów pisanych (udział w wyniku 26%)

 znajomość środków językowych (udział w wyniku 24%)

 wypowiedź pisemna (udział w wyniku 26%)

 

Nastąpił ogromny przyrost procentowy punktów, jaki będzie można zdobyć za znajomość struktur leksykalno – gramatycznych (z 10% aż do 24%)! Dotychczas wielu uczniów ignorowało gramatykę na poziomie rozszerzonym, gdyż dawała ona maksymalnie 5 punktów na 50 możliwych. Od roku 2015 nie będzie można pominąć tej części egzaminu w swoich przygotowaniach, ponieważ będzie można za nią zdobyć aż 1/4wszystkich punktów! Dla osób chcących zdawać maturę rozszerzoną z języka obcego nowożytnego oznacza to ciężką pracę nad gramatyką i słownictwem. Zakres struktur i leksyki jest ogromny i odpowiada poziomowi B 2 +. Zadania w tej części egzaminu będą głównie w formie otwartej! Pojawią się także nowe typy zadań: w tekście należy uzupełnić luki korzystając z podanych wyrazów, lecz należy pamiętać o zmianie ich formy! Druga nowość to zadanie polegające na uzupełnieniu zdania
z wykorzystaniem podanych wyrazów. Nie wolno zmieniać kolejności podanych wyrazów, natomiast należy zmienić ich formę oraz dodać inne wyrazy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zadanie.

 

Nieznacznie wzrosła waga rozumienia tekstów pisanych (część na czytanie) – z 24% na 26% oraz spadła waga rozumienia ze słuchu (z 30% na 24%).

 

Spadła również waga wypowiedzi pisemnej (z 36% do na 26%) i od roku 2015 uczniowie będą musieli popisać się tworzeniem następujących tekstów: (1) rozprawka (typu ‘za/przeciw’ oraz ‘opiniująca’), (2) artykuł publicystyczny oraz (3) list formalny. Funkcjonują one pod zbiorczym szyldem 'tekstu argumentacyjnego', a w każdym typie wypracowania mają się pojawić elementy opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji itp. W arkuszu egzaminacyjnym uczeń będzie miał do wyboru jeden temat z dwóch. Wypracowanie ma mieć 200-250 słów, więc nie ma zmian, jeśli chodzi o długość tekstu do napisania. Skomplikowane natomiast stało się ocenianie wypracowań na poziomie rozszerzonym. Opis kryteriów oceniania w Informatorze Maturalnym zajmuje ponad 4 strony! Za wypracowanie uczeń może otrzymać 13 punktów (zamiast 18, jak to było do tej pory).

 

MATURA DWUJĘZYCZNA

 

Absolutną nowością będzie możliwość zdawania matury na poziomie dwujęzycznym. Dla uczniów zdających taką maturę przewidziany jest osobny egzamin ustny oraz egzamin pisemny. Poziom matury dwujęzycznej odpowiada poziomowi C1.

 

PODSUMOWANIE

 

Na poziomie podstawowym wprowadzono bezpośrednie testowanie gramatyki i leksyki.

 

Czas trwania egzaminu na poziomie rozszerzonym skrócił się ze 180 min do 150 min!

 

Na poziomie rozszerzonym zwiększono udział gramatyki i leksyki w wyniku końcowym oraz wprowadzono nowe typy ćwiczeń.

 

Na obu poziomach wchodzą nowe typy umiejętności na słuchaniu i czytaniu: rozumienie intencji mówiącego oraz kontekstu wypowiedzi, rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu, a także oddzielanie faktów od opinii.

 

Będzie więcej nagrań na poziomie podstawowym, chociaż długość trwania tej części nie zmieni się (nadal będzie to 20 minut).

 

Odblokowano możliwość zdawania Matury Dwujęzycznej dla wszystkich absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

 


 

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

OD 2015 ROKU

 

Egzamin maturalny z matematyki, jako przedmiotu obowiązkowego, będzie zdawany na poziomie podstawowym. Jeśli matematyka zostanie wybrana jako przedmiot dodatkowy, wówczas egzamin będzie zdawany na poziomie rozszerzonym.

 

Zadania egzaminacyjne z matematyki na obu poziomach będą miały formę zamkniętą lub otwartą. Dotychczas na poziome rozszerzonym zadania miały tylko formę otwartą i były dość rozbudowane.
W porównaniu z dotychczasowym egzaminem maturalnym struktura egzaminu na poziomie podstawowym pozostanie bez zmian.

 

Egzamin na poziomie rozszerzonym zmieni się tak, by lepiej zmierzyć, w jakim stopniu zdający spełniają wymagania ogólne Nowej  Podstawy Programowej. W efekcie, mniej będzie rozbudowanych zadań sprawdzających znajomość algorytmów  i umiejętność posługiwania się nimi w typowych zastosowaniach, więcej natomiast będzie zadań sprawdzających rozumienie pojęć matematycznych oraz umiejętność dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków. Na poziomie rozszerzonym zmieni się również struktura arkusza egzaminacyjnego. Będzie on trochę przypominał arkusz podstawowy pod katem grup zadań, które będą w nim zawarte. Nowy arkusz egzaminacyjny będzie składał się z trzech grup zadań:

 

 • I grupa będzie zawierać zadania zamknięte (punktowane są w skali 0 -1). Dla każdego z tych zadań zdający będzie wskazywał właściwą odpowiedź, zaznaczając swoją decyzję na karcie odpowiedzi.
 • II grupa będzie zawierać zadania otwarte krótkiej odpowiedzi, w tym zadania z kodowaną odpowiedzią (i to jest nowość). Zadania te będą punktowane są w skali 0–2, 0–3 albo 0–4.W zadaniach z kodowaną odpowiedzią zdający będzie udzielać odpowiedzi wpisując żądane cyfry otrzymanego wyniku do odpowiedniej tabeli. Ocenie będzie podlegać tylko zakodowana odpowiedź.
 • III grupa będzie zawierać zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi.
  Zadania te będą punktowane są w skali 0–5, 0–6 albo 0–7 pkt.

 

Szczegółowy opis wymienionych grup zadań w arkuszu maturalnym i inne ważne informacje znajdują się w Informatorze Maturalnym CKE 2014/2015:  http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Matematyka_p.pdf

 

 


 

Egzamin maturalny z języka polskiego

od seo company roku szkolnego 2014/2015

 

Egzamin maturalny z języka polskiego jest obowiązkowy i składa się z części ustnej (bez określania poziomu) oraz części pisemnej (poziom podstawowy). Maturzysta może również wybrać język polski jako przedmiot dodatkowy i zdawać go pisemnie na poziomie rozszerzonym. 

 

Aby zdać egzamin, zdający musi zdobyć co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z części ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym.

 

1. Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego

 

Egzamin maturalny z języka polskiego w części ustnej sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi
na określony temat
, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki. Inspiracją
do wypowiedzi jest tekst kultury
(literacki, o języku, ikoniczny).

 

Egzamin trwa około internet marketing services 30 minut i składa się z trzech części.

 

Czynności

Przebieg

Czas trwania

Czynności organizacyjne

Maturzysta losuje zadanie egzaminacyjne (polecenie oraz tekst).

 

Przygotowanie wypowiedzi

Zdający przygotowuje się do wygłoszenia wypowiedzi, może sporządzić plan wypowiedzi, notatki pomocnicze.

Nie więcej niż 15 minut

Wypowiedź

Maturzysta search engine optimization wygłasza wypowiedź monologową  dotyczącą wylosowanego polecenia.

Około refused credit 10 minut

Rozmowa

Zespół przedmiotowy przeprowadza ze zdającym rozmowę związaną z zaprezentowaną wypowiedzią.

Około 5 minut

 

2. Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym

 

Egzamin spain hotels maturalny z języka polskiego w części pisemnej na poziomie podstawowym sprawdza umiejętność wykonywania na tekście nieliterackim operacji dowodzących jego rozumienia
na różnych poziomach
(część testowa) oraz tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (wypracowania) w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu. Egzamin trwa 170 minut.

 

Arkusz na poziomie podstawowym

Budowa arkusza

Analizowane teksty

Czas pracy

Część I

rozumienie tekstu nieliterackiego

Zawiera dwa zestawy, z których każdy obejmuje:

- tekst lub dwa teksty liczące łącznie nie więcej niż 500 słów,

- wiązkę 5-7 zamkniętych i/lub otwartych zadań do tekstu z miejscem na wpisanie odpowiedzi.

Zdający rozwiązuje zadania w obu zestawach, czyli łącznie 10-13 zadań zróżnicowanych pod względem formy oraz sprawdzających różne kompetencje.

Teksty popularnonaukowe, publicystyczne, polityczne.

170 minut

Część II

wypracowanie

Zawiera dwa tematy wypracowania do wyboru: jeden wymagający napisania rozprawki, drugi - interpretacji tekstu poetyckiego.

Zadanie składa się z polecenia (tematu) i tekstów literackich lub ich fragmentów.

Zdający realizuje jeden, wybrany przez siebie temat. Wypracowanie nie może liczyć mniej niż  250 słów.

- Rozprawka:

tekst epicki

lub dramatyczny.

- Interpretacja tekstu poetyckiego: utwór poetycki.

 

Za wykonanie zadań egzaminacyjnych na poziomie podstawowym zdający może otrzymać maksymalnie 70 punktów (20 – za test, 50 – za wypracowanie).

 

3. Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym

 

Egzamin maturalny z języka polskiego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym sprawdza umiejętność dokonywania interpretacji porównawczej utworów literackich
lub tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (w formie wybranej przez zdającego,
np. rozprawki lub szkicu),
wymagającej odniesienia się do tekstu historycznoliterackiego
albo teoretycznoliterackiego, albo krytycznoliterackiego.

 

Egzamin trwa 180 minut.

 

Budowa arkusza

Zadania

Analizowane teksty

Czas pracy

Zawiera dwa tematy wypracowania do wyboru

- Napisanie interpretacji porównawczej podanych utworów literackich.

Zadanie składa się z polecenia i dwóch tekstów literackich (epickich albo lirycznych,
albo dramatycznych) lub ich fragmentów.

Wypracowanie nie może mieć mniej niż 300 słów.

Teksty epickie, liryczne, dramatyczne lub ich fragmenty.

180 minut

- Napisanie wypowiedzi argumentacyjnej związanej z podanym tekstem.

Zadanie składa się z polecenia i tekstu teoretycznego (krytycznoliterackiego lub historycznoliterackiego, lub teoretycznoliterackiego).

Wypracowanie nie może mieć mniej niż 300 słów.

Teksty krytycznoliterackie, historycznoliterackie, teoretycznoliterackie

 

Za wykonanie zadania egzaminacyjnego na poziomie rozszerzonym zdający może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

 

Źródła szczegółowych informacji o egzaminie maturalnym z języka polskiego:

 

Informator o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 – Część ogólna

 

Dostępny w Internecie: http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Informator-Czesc-ogolna.pdf

 

Informator o egzaminie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015

 

Dostępny w Internecie: http://www.cke.edu.pl/files/file/Matura-2015/Informatory-2015/Jezyk-polski.pdf

 

 

 


 

 

logoaefslogo ea

Copyright © Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ×