ZSP REDA

Porozumienie o współpracy

Podpisanie Porozumienia o Współpracy Wydziałem Studiów Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gdyni

 

8 lutego 2017 miało miejsce uroczyste Podpisanie Porozumienia o Współpracy  pomiędzy Panią Dziekan Wydziału Studiów Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa   w Gdyni Panią dr Heleną Marek, a Dyrektorem ZSP Reda Panią Dorotą Nowicką-Klimowicz. Głównym celem porozumienia jest współpraca programowo-wdrożeniowa a także szeroko dydaktyczno-wychowawcza środowisk akademickich i szkolnych.

 

5 9

 

 


 

Podpisanie wspólpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień

 


 

5 grudnia 2016 roku w naszej szkole miało miejsce wyjątkowe wydarzenie . Podpisana została współpraca pomiędzy Wojskową Komendą Uzupełnień reprezentowaną przez ppłk Grzegorza Stańczyka oraz mjr Grzegorza Nowaka, a Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie. Głównym celem współpracy jest wspólne działanie na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem umocnienia etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, integracji środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej w warunkach profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.

1 2

3

 


 

 

Główne cele porozumienia między

Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni

a

Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie
reprezentowanym przez:
Dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych  w Redzie

Dorotę Nowicką-Klimowicz

 

logo amw gdynia 

Zawarte w dniu 13.11.2015r.

 

 

 1. Zacieśnienie wzajemnych kontaktów z pełnym poszanowaniem autonomiczności decyzji należących do ich wyłącznych kompetencji.
 2. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć organizacyjnych i merytorycznych promujących dokonania Stron porozumienia.
 3. Skoordynowane działania na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa historycznego Gdyni, Małego Trójmiasta, Pomorza i jego mieszkańców oraz dokonań Polskiej Marynarki Wojennej.
 4. Wspieranie inicjatyw obywatelskich, w tym naukowych i organizacyjnych, promujących kulturę morską oraz zwyczaje, obyczaje i tradycje morskie.
 5. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych adresowanych do młodzieży i z udziałem młodzieży oraz nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem klas mundurowych.
 6. Solidarne uczestnictwo Stron porozumienia w organizacji ogólnopolskich przedsięwzięć naukowych – konferencji (sesji) historycznych, połączonych z prezentacją dorobku Stron porozumienia.
 7. Kształtowanie i popularyzowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych i służby wojskowej. 

 

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w Wejherowie w dniu ...09.2012 roku pomiędzy

Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia MW w Wejherowie
im. płk Kazimierza PRUSZKOWSKIEGO,
ul. Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo,
NIP 5882246288 , REGON 220483459
reprezentowanym przez:
Komendanta Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia MW
komandora Romana KREFTA

a

Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

ul. Łąkowa 36/38, Reda,
NIP 588-18-74-930 , REGON 191828653
reprezentowanym przez:
Dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych  w Redzie
Pana Rafała MALISZEWSKIEGO

 150px-Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej

Mając na względzie zapewnienie warunków trwałej współpracy w zakresie:

 

 • edukacji proobronnej związanej z funkcjonowaniem klas mundurowych;
 • upowszechniania patriotycznych tradycji walk narodu polskiego;
 • kultywowania bojowych i pokojowych tradycji Jednostki Wojskowej w Wejherowie;
 • upowszechniania wiedzy na temat dziedzictwa oręża polskiego;
 • popularyzowania local seo services wśród młodzieży walorów służby wojskowej;
 • kultywowania tradycji Garnizonu Wejherowskiego;

Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia MW w Wejherowie im. płk Kazimierza Pruszkowskiego oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie zawierają porozumienie, stanowiące rozszerzenie Porozumienia o współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej i Ministrem Obrony Narodowej zawartego w Warszawie w dniu 21 października 2008 roku, o następującej treści:

§ 1.

Komórki seo company organizacyjne Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia MW w Wejherowie, zwane dalej "Centrum", Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie, zwane dalej "Zespołem", będą współpracować ze sobą w celu:

 1. patriotycznego i proobronnego wychowania młodego pokolenia Polaków, rozwijania jego predyspozycji do służby w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. kultywowania i upowszechniania tradycji oraz historycznego dorobku Wojska Polskiego;
 3. organizowania wspólnych przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, szczególnie uroczystości związanych z upamiętnianiem bohaterskich walk żołnierzy 1 MPS
  oraz świąt Centrum;
 4. organizowania dni otwartych koszar w celu promocji Centrum, upowszechnienia dorobku, prezentacji historii, tradycji oraz dnia dzisiejszego;
 5. upamiętniania miejsc pamięci narodowej związanych z walką o wolność
  i niepodległość Polski;
 6. popularyzowania etosu służby wojskowej w myśl hasła :”Bóg, Honor, Ojczyzna”;
 7. ochrony czci, godności i honoru żołnierza polskiego oraz integrowania środowiska żołnierskiego ze środowiskiem uczniowskim.

§ 2.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie zobowiązuje się do:

 1. konsultowania z Komendantem Centrum przedsięwzięć promujących
  i popularyzujących bieżącą działalność Centrum;
 2. upowszechniania patriotycznych postaw oraz historii i tradycji oręża polskiego;
 3. przywracania pamięci i upamiętniania osób, wydarzeń mających miejsce
  w przeszłości na terenie Ziemi Wejherowskiej, Pomorza, a związanych z historią kraju i jednostki w okresie międzywojennym, czasach wojennych i powojennych;
 4. uczestniczenia w uroczystościach o charakterze patriotycznym organizowanych przez Centrum w Garnizonie Wejherowo;
 5. współdziałania z Komendantem Centrum w przygotowaniu obchodów rocznic
  i świąt Centrum, Marynarki Wojennej oraz uroczystości o charakterze patriotycznym;
 6. organizowania search engine optimization companies dla młodzieży szkolnej wycieczek do miejsc znaczących
  w dziejach oręża polskiego, miejsc martyrologii narodu polskiego;
 7. wykorzystywania udostępnionego mienia i obiektów Centrum do realizacji zadań związanych z edukacją patriotyczną i proobronną młodzieży szkolnej;
 8. właściwego przygotowywania przedsięwzięć na obiektach Centrum poprzez zawieranie stosownych umów z jednostkami dysponującymi infrastrukturą wojskową wchodzącą w skład Centrum;
 9. ubezpieczania od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej wszystkich cywilnych uczestników przedsięwzięć organizowanych
  na terenie i w obiektach Centrum.

§ 3.

Centrum spain hotels Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia MW w Wejherowie zobowiązuje się udzielić Zespołowi pomocy w prowadzeniu działalności edukacyjnej, w szczególności poprzez:

 1. udział w organizacji, przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości o charakterze rocznicowym, patriotycznym i patriotyczno-religijnym;
 2. udostępnienie nieruchomości, pomieszczeń – na podstawie uprzedniej umowy – zawartej z szefem właściwego terytorialnie zarządu infrastruktury;
 3. udostępnienie sprzętu i środków łączności, w miarę posiadanych możliwości, na podstawie umów cywilno – prawnych zawartych zgodnie z następującymi zasadami:
  a) udostępnione mienie może być wykorzystane wyłącznie do realizacji celów ściśle związanych z unsecured loans with bad credit edukacją młodzieży;
  b) Zespół ponosi zwykłe koszty eksploatacyjne udostępnionego mienia oraz refunduje Centrum poniesione z tego tytułu wydatki;
  c) wszelkie zawinione straty zaistniałe w udostępnionym mieniu Zespół pokrywa z własnych środków;
 4. popularyzowanie dorobku szkoły– w miarę możliwości – w publikacjach Centrum;

§ 4.

Zespół i upoważniona przez Komendanta Centrum komórka organizacyjna będą uzgadniać, do dnia 15 września każdego roku, plan wspólnych przedsięwzięć na kolejny rok kalendarzowy oraz będą corocznie dokonywać oceny efektów współpracy.

§ 5.

Strony porozumienia nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności cywilnej za zdarzenia, które wystąpią podczas lub w związku z realizacją porozumienia, z zastrzeżeniem § 3 pkt 3 lit. c.

§ 6.

Porozumienie nie powoduje dodatkowych wydatków z budżetu Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia MW w Wejherowie.

§ 7.

Zespół zobowiązuje się do informowania Komendanta Centrum o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację porozumienia, ze szczególnym uwzględnieniem § 12.

§ 8.

W refused credit sprawach nie uregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie postanowienia przedstawione w decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 131).

§ 9.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem postanowień porozumienia Strony będą rozstrzygały w drodze negocjacji, dążąc do ich polubownego zakończenia. We wszystkich sprawach, w których polubowne zakończenie sporu nie będzie możliwe do osiągnięcia, Strony poddadzą spór rozpoznaniu przez właściwy miejscowo dla m. Wejherowo sąd powszechny.

§ 10.

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze Stron, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia i ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego lub w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w razie rażącego naruszenia przez Centrum lub Zespół postanowień porozumienia lub wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 1 decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 131).

§ 11.

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 12.

Wszelkie professional seo services zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13.

Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W imieniu
ZESPOŁU:
Dyrektor
Rafał MALISZEWSKI
……………………

 

W imieniu
CWTiD MW:
Komendant
york hotels kmdr Roman KREFT

……………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logoaefslogo ea

Copyright © Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ×