ZSP REDA

wolontariat regulamin i kodeks

ScreenShot00001

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

REGULAMIN


Motto:

Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela”

Jan Paweł II

§ 1

Postanowienia ogólne

1) Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno –koleżeńsko -przyjacielskie.

2) Wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Dz. U. z 2010r. Nr 234,poz. 1536 z późn. zm).

Wolontariuszem może być każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna

3) Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

4) Szkolny Klub Wolontariusza jest plaza hotel new york wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

 

§ 2

Cele działania

1.Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań wolontarystycznych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego..

2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

3. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i doświadczenia w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.

4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej zrzeszonej w Klubie Wolontariusza.

5. Promocja idei wolontariatu w szkole.

6. Prowadzenie cyklicznych spotkań wolontariuszy.

§ 3

Wolontariusze

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.

2. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontarystyczną.

3. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

4. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę

5. Członkowie Klubu kierują się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

6. Członkowie Klubu systematycznie uczestniczą w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.

7. Każdy członek Klubu aktywnie włącza się w działalność Klubu, zgłasza własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje umiejętności i doświadczenie.

8. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem promuje ideę wolontariatu, jest przykładem dla innych.

9. Każdy członek Klubu przestrzega zapisy w Karcie Wolontariusza oraz w Regulaminie Szkolnego Klubu Wolontariusza


§ 4

Prawa i obowiązki członków Szkolnego Klubu Wolontariusza

Każdy członek Klubu ma prawo do:

 • jasno określonego zakresu obowiązków,
 • prośby o pomoc,
 • wnoszenia search engine optimization companies nowych pomysłów,
 • ciągłego rozwijania swoich umiejętności,
 • ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonymi  mu  zadaniami,
 • wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.

Każdy członek Klubu ma obowiązek:

 • być professional seo services osobą odpowiedzialną,
 • sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,
 • być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji i osób dla których pracuje,
 • zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,
 • brać czynny udział w warsztatach, spotkaniach, szkoleniach, które mają na celu rozwój wolontariuszy.


§ 5

Obszary działania

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne.

 • odwiedzanie osób samotnych, niepełnosprawnych,
 • pomoc w sprzątaniu,
 • robienie zakupów
 • noszenie obiadów
 • rozmowy towarzyskie
 • · odwiedziny w przedszkolu „Poczytaj mi Przyjacielu”
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi opiekującymi się osobami niepełnosprawnymi
  • udział w Ogólnopolskiej Akcji Stowarzyszenia „Wiosna” –Szlachetna  paczka
  • pomoc potrzebującym
  • zbieranie pieniędzy, kwestowanie
  • · współpraca z MOPS-em, z DPS, Domem Dziecka, hospicjum

Działalność w każdym miejscu, zgodnie z Kodeksem Etycznym Wolontariusza, gdzie wolontariusz może nieść pomoc.

 


§ 6

Nagradzanie wolontariuszy

 

 • Pochwała Opiekuna Wolontariatu z wpisem do dziennika.
 • Dyplom uznania Honorowy Wolontariusz.
 • Pochwała Dyrektora Szkoły.
 • Powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.
 • List gratulacyjny do rodziców , przedstawienie wyników pracy.
 • Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

 

§ 7

Cele i założenia Szkolnego Klubu Wolontariusza:

 • zapoznawanie z ideą wolontariatu,
 • przygotowywanie instant unsecured loans młodzieży do podejmowania pracy wolontarystycznej,
 • · umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz niepełnosprawnych, chorych,

samotnych, ubogich

 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży,
 • promowanie życia bez uzależnień,

 

Opiekun:

mgr seo company Grażyna Woźniakowska

mgr Agnieszka Siepetowska

 

 

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

zobowiązuję się:

1. Spełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą.

2. Zachować w tajemnicy wszelkie informacje związane z osobami na rzecz, których świadczę york hotels pomoc.

4. Swoją postawą godnie reprezentować samego siebie oraz Szkołę i Szkolny Klub Wolontariatu.

5. Wykonywać podjęte zadania sumiennie, z zachowaniem należytej staranności.

6. Swoim postępowaniem wyrażać chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi bez względu na płeć, wiek, światopogląd, narodowość i wyznanie.

7. Wykazywać empatię i wyrozumiałość dla osób, z którymi pracuję, lecz po uprzednim świadomym wyborze zakresu i charakteru pracy.

8. Być osobą, na której można polegać, zawsze służyć dobrą radą i pomocną dłonią.

9. Być czujnym unsecured loans with bad credit na nieszczęście i krzywdę drugiego człowieka.

10. Za cel stawiać sobie uśmiech i radość drugiego człowieka, a nie zysk materialny.

11. seo company Wyznaczać sobie własne cele, które wynikają z pasji.

12. Uczyć się, bo wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej pracy.

 

 

 

 

 

 

 

logoaefslogo ea

Copyright © Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ×