ZSP REDA

Informacje o Liceum
Wizja i misja szkoły

1 MISJA SZKOŁY

„Wasze powołania i zawody są różne. Musicie dobrze
rozważyć, w jakim stosunku- na każdej z tych drógpozostaje
do . Ale nigdy
samo nie może zwyciężyć. Bo wtedy
człowiek może przegrać rzecz najcenniejszą: swoje
człowieczeństwo, swoje sumienie, swoją godność.”

Jan Paweł II


Nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie w swojej pracy wychowawczej z młodzieżą szanują pluralizm światopoglądowy, respektują chrześcijański system wartości i promują uniwersalne wartości ogólnoludzkie. Wszystkim nauczycielom zależy, aby wychować młodzież odpowiedzialną, tolerancyjną, samodzielną, asertywną, empatyczną i dojrzałą emocjonalnie. Dlatego szczególną uwagę w pracy dydaktyczno - wychowawczej z młodzieżą pedagodzy przywiązują do relacji jaka zachodzi między nauczycielem a uczniem. Stąd:

 1. Uczeń w szkole jest podmiotem wszelkich oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych.
 2. Nauczyciel nie dzieli uczniów na dobrych i złych, pracowitych i biernych, zdolnych i niezdolnych.
 3. Nauczyciel dostrzega w każdym uczniu potencjalne zdolności i rozwija je.
 4. Wychowawca współpracuje z rodzicami uczniów i uważnie słucha wszystkich ich opinii.
 5. Nauczyciel podejmuje twórczy dialog z młodzieżą i uczy samorządności uczniowskiej.

2 KSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE:

NASZA SZKOŁA:

- służy rozwijaniu wiedzy i umiejętności uczniów,
- pomaga wszystkim w pełnym rozwoju ich talentów,
- zapewnia równość szans i sprawiedliwość społeczną,
- wspiera ducha partnerstwa między uczniami i nauczycielami, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkolną,
- przygotowuje ucznia do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, sprawiedliwości i wolności,
- wzmaga poczucie miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.

NARZĘDZIA:

 • - seo services nauka języków obcych,
 • - szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,
 • - nauka pracy z komputerem,
 • - działania na rzecz środowiska,
 • - organizacja wycieczek, biwaków i innych form spędzania wolnego czasu,
 • - działalność wolontariatu,
 • - działalność Klubu Europejskiego.

UCZYMY:

 • - zasad humanitaryzmu, sprawiedliwości i odpowiedzialności,
 • - szacunku do tradycji i symboli narodowych,
 • - zdrowego i higienicznego trybu życia, wolnego od wszelkich nałogów,
 • - akceptacji siebie, dokonywania właściwych wyborów, współpracy w grupie,
 • - kreatywności, otwartości i ciekawości świata,
 • - odpowiedzialności za zachowanie środowiska naturalnego,
 • - wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

3 ZAPEWNIAMY:

 • - wysoko wykwalifikowaną i doskonale przygotowaną kadrę pedagogiczną, chętnie doskonalącą się i wzbogacającą swój warsztat pracy,
 • - poczucie bezpieczeństwa,
 • - życzliwą atmosferę i indywidualne podejście do każdego ucznia,
 • - współuczestniczenie w wychowaniu młodzieży,
 • - współpracę ze środowiskami odpowiedzialnymi za rozwój i wychowanie,
 • - dostęp do obiektów sportowych,
 • - pomoc pedagogiczno – psychologiczną,
 • - pomoc doradcy zawodowego,
 • - opiekę medyczną.

OFERUJEMY:

 • - naukę języków obcych,
 • -  zajęcia z informatyki,
 • -  zajęcia pozalekcyjne, rozwijające uzdolnienia i zainteresowania,
 • -  zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego,
 • -  udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,
 • -  organizację imprez kulturalno – rozrywkowych,
 • -  redagowanie internetowej gazetki szkolnej,
 • loan payment calculator stałą opiekę uczniów nad osobami starszymi i dziećmi:
 • -  udział w akcjach charytatywnych,
 • -  organizację wycieczek i biwaków.

4 WIZJA SZKOŁY

PRIORYTETY SZKOŁY:

 • - Szkoła nie powinna być instytucją anonimową, obojętną czy wrogą. Nie może budzić strachu.
 • - Odbudowanie autorytetu nauczyciela i szkoły w oparciu o najpiękniejsze tradycje polskiej szkoły.
 • - Troska o wychowawczy klimat szkoły, który powinien być wynikiem szacunku wobec pielęgnowanych w szkole wartości: prawdy, dobra i piękna.
 • - Troska o nieustanny rozwój nauczycieli, w których młodzież pragnie widzieć autentyczne wzorce.
 • - book hotels Pielęgnowanie uzdolnień i zamiłowań uczniów.
 • - Odbudowanie etosu pracy. Wyzwolenie postawy sumienności i odpowiedzialności za każde podjęte zobowiązanie. Budzenie radości i gorliwego zapału do autentycznego zaangażowania się w obowiązki.
 • - Wyzwalanie wśród uczniów inicjatyw twórczych.
 • - Pielęgnowanie tradycji narodowych. Szacunek wobec kulturowego dziedzictwa narodowego.
 • - Odbudowanie szacunku dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych.
 • - Odbudowanie szacunku dla tajemnicy życia, dla godności człowieka jako podmiotu.
 • - Kształcenie w uczniach odpowiedzialności za własne zdrowie.
 • - Troska o kulturę języka. Odpowiedzialność za słowo. Pielęgnowanie mowy ojczystej.
 • - Odbudowanie zaufania i życzliwości człowieka do człowieka. Zastępowanie podejrzliwości i nieufności miłością bliźniego.
 • - Kształcenie odpowiedzialności za środowisko naturalne, które nie jest tylko źródłem surowców do produkcji w gospodarce, ale może też być- w swoim pięknie- przedmiotem kontemplacji, refleksji nad sensem życia, miejscem odpoczynku.

5 SZKOŁA BĘDZIE POSIADAĆ:

- multimedialną bibliotekę i czytelnię;
- pracownię języków obcych, wyposażoną w sprzęt audio - video;
- salę widowiskowo - teatralną ze sceną i widownią;
- salę rekreacyjno - sportową z pełnym wyposażeniem;
- boisko szkolne dobrze zagospodarowane i wyposażone w sprzęt rekreacyjno - sportowy;
- kompletne wyposażenie pracowni przedmiotowych;
- dodatkową, nowoczesną pracownię komputerową;
- york hotels pokój rozmów do indywidualnych kontaktów z rodzicami;
- sklepik uczniowski.

MODEL UCZNIA I ABSOLWENTA ZSP W REDZIE:

Celem seo tips wszelkich działań programowych w ZSP w Redzie jest uczeń. Nasza szkoła umożliwia uczniowi poznanie świata, wspiera samodzielność uczenia się, rozwija umiejętność komunikowania się i otwiera możliwości zdobywania i poszerzania wiedzy o świecie i otaczającej rzeczywistości. Aby to osiągnąć, szkoła rozwija w uczniach:

 • - Wrażliwość na piękno.
 • - Indywidualne zdolności twórcze.
 • - Pozytywną postawę wobec siebie i innych.
 • - Tolerancję dla różnych ras, wyznań i kultur.
 • - Postawę Europejczyka.
 • - Szacunek dla innych i samego siebie.
 • - Szacunek dla pracy swojej i innych.
 • - Motywację działań.
 • - Twórcze myślenie.
 • - Samodzielność podejmowania decyzji i działań.

6

Efektem powyższych działań ma być absolwent, który będzie charakteryzował się następującymi cechami, które pomogą mu odnaleźć się w jego przyszłym osobistym i zawodowym życiu. Będzie to człowiek:

 • - Kulturalny, znający podstawowe zasady współżycia z ludźmi.
  - Uczciwy, postępujący zgodnie z zasadami społecznymi i moralnymi.
  - seo company Chętny pomagać ludziom w potrzebie (wolontariat).
  - Szanujący odmienność innych.
  - search engine optimization companies Tolerancyjny wobec poglądów politycznych i religijnych innych ludzi.
  - Punktualny.
  - Szanujący prace swoją i innych.
  - Potrafiący bronić swoich przekonań, ale otwarty na opinie i poglądy innych.
  - Kreatywny.
  - Szanujący swoją ojczyznę.
  - instant unsecured loans Znający i chroniący dziedzictwo kulturowe.
  - Umiejący przeciwstawić się zagrożeniom świata zewnętrznego.
  - Wolny od patologii i uzależnień.
  - Posiadający umiejętności pracy w grupie.
  - Ambitny i zmotywowany, dążący do osiągania wyznaczonych celów.
 

logoaefslogo ea

Copyright © Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ×