ZSP REDA

Regulamin klas mundurowych

Logo klas mundurowych ZSP

REGULAMIN KLAS MUNDUROWYCH  

W

ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 W REDZIE

 

 

I. Postanowienia ogólne

1. Obowiązki i prawa uczniów zawarte zostały w Statucie Szkoły

oraz w wewnątrzszkolnym systemie oceniania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie.

2. Wszystkie kwestie sporne, które nie zostały ujęte w Regulaminie Klas Mundurowych rozstrzyga Dyrektor oraz Zespół ds. Klas Mundurowych.

 

II. Umundurowanie

1. Mundur jest znakiem przynależności ucznia do klasy o profilu mundurowym.

2. Zakup umundurowania odbywa się na koszt ucznia. Za zakup umundurowania odpowiadają rodzice/opiekunowie uczniów.

3. Dyrektor szkoły oraz Zespół ds. Klas Mundurowych ustalają trzy dni tzw. dni mundurowe, w czasie których obowiązuje noszenie munduru.

4. Elementy umundurowania:

a) Mundur

b) Czarny beret z orzełkiem

c) Czarny pas parciany WP

d) Pagony wz. MW

e) Czarne buty za kostkę

f) Czarna koszulka z krótkim rękawkiem.

5. Zasady noszenia umundurowania:

a) Mundur powinien być dopasowany do sylwetki, zawsze czysty i schludny.

b) Zabrania noszenia się różnego rodzaju biżuterii oraz mocnego makijażu do umundurowania oraz innych elementów odzieży cywilnej, które nie zostały określone w regulaminie ( kolorowe koszulki, bluzy itp.).

c) Przed założeniem beretu włosy powinny zostać upięte, a grzywka nie powinna wystawać spod beretu.

d) Beret należy zakładać po opuszczeniu budynku. W pomieszczeniach zamkniętych należy zdjąć beret.

6. W czasie lekcji można zdjąć bluzę i pas od munduru za zgodą wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. W przypadku nieobecności nauczyciela należy zapytać o zgodę dowódcę.

7. W przypadku gdy uczeń przyszedł nieumundurowany w czasie dni mundurowych należy:

a) Odnotować ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

b) Dopuszcza się dwukrotny brak umundurowania w czasie całego roku szkolnego. Trzykrotny brak umundurowania skutkuje obniżoną oceną z zachowania na koniec roku szkolnego.

 

III. Wyróżnienia

1. Wyróżnienia przyznawane są za:

a) Pracę na rzecz szkoły i zaangażowanie w życie szkoły.

b) Wykazywanie szczególnych umiejętności.

c) Bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie.

2. Formami wyróżnienia są:

a) Pochwała na forum klasy oraz odnotowanie tego faktu w dzienniku.

b) Pochwała na forum szkoły w czasie apelów porządkowych przez dyrektora szkoły oraz odnotowanie tego faktu w dzienniku.

c) Nadanie stopnia wzorowego kadeta za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i szczególne osiągnięcia.

 

IV. Kary

1. Kary przyznawane są za łamanie zasad Statutu Szkoły i skutkują:

a) upomnieniem wychowawcy klasy (2 razy),

b) naganą wychowawcy wobec klasy - wpis do dziennika,

c) naganą dyrektora wobec klasy - wpis do dziennika,

d) naganą dyrektora szkoły z ostrzeżeniem o skreśleniu z listy uczniów,

e) skreśleniem z listy uczniów.

2. W przypadku ucieczki całej klasy z zajęć lekcyjnych uczniowie mogą być ukarani

w następujący sposób:

a) seo company Pracą uczniów na rzecz szkoły po zajęciach lekcyjnych klasy.

b) Zakazem organizowania wycieczek klasowych i wyjść do kina.

c) Zawieszeniem w prawach ucznia.

3. Zasady postępowania wobec uczniów opuszczających zajęcia edukacyjne bez usprawiedliwienia:

a) york hotels 20 godzin nieobecności w miesiącu – upomnienie wychowawcy zapisane w dzienniku,

poinformowanie unsecured loans with bad credit rodziców, większa ilość nieobecności (21-30 godzin) skutkuje naganą wychowawcy

b) 1 tydzień (5 dni) ciągłej nieobecności w miesiącu - nagana wychowawcy, zapisanie w dzienniku, poinformowanie rodziców, rozmowa z pedagogiem szkolnym,

c) seo services kolejnych 15 godzin nieobecności (powyżej 30 godzin) – ustna nagana wicedyrektora, poinformowanie rodziców, rozmowa z pedagogiem szkolnym,

d) search engine optimization dalsze nieobecności (powyżej 60 godzin) – nagana dyrektora, poinformowanie rodziców.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się indywidualne podejście do zaistniałej sytuacji.

4. W przypadku otrzymania przez ucznia nagany wychowawcy za niską frekwencję oraz po rozmowie z pedagogiem szkolnym, rodzice wraz z uczniem mają obowiązek zgłosić się do wicedyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu absencji.

5. W przypadku niestosowania się ucznia do zakazu wyjmowania lub używania telefonu komórkowego podczas zajęć edukacyjnych będą stosowane następujące konsekwencje:

a) pierwszy raz – zapisanie uwagi w dzienniku zajęć edukacyjnych oraz zabranie aparatu do końca zajęć edukacyjnych ucznia w tym dniu,

b) drugi raz - zapisanie uwagi w dzienniku zajęć edukacyjnych i pozostawienie telefonu do odbioru przez rodzica lub prawnego opiekuna, uczeń obowiązany jest do zgłoszenia się na rozmowę do pedagoga szkolnego,

c) trzeci raz - zapisanie uwagi w dzienniku zajęć edukacyjnych skutkujące naganą wychowawcy oraz pozostawienie telefonu do odbioru przez rodzica lub prawnego opiekuna u dyrektora szkoły.

Uczeń zostawia telefon komórkowy wyłączony. Telefon do odebrania przez rodziców znajduje się w szafie pancernej w sekretariacie szkoły.

6. Dyrektor szkoły, może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego (zgodnie z procedurami skreślania ucznia z listy uczniów).

7. Od kar wymierzonych w p. 1 lit. a - e, przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia decyzji o ukaraniu. Dyrektor rozpatruje odwołanie złożone na piśmie przez ucznia lub jego rodziców i podejmuje decyzję o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu kary. Decyzja dyrektora jest ostateczna. W czasie rozpatrywania odwołania wykonanie kary jest zawieszone.

8. Uczeń ukarany karą skreślenia z listy uczniów (lub jego rodzice) może złożyć w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały o skreśleniu pisemne odwołanie do dyrektora szkoły tylko

w przypadku nagłego wykroczenia. Złożenie odwołania nie wstrzymuje wykonania kary. Jeżeli dyrektor podtrzyma decyzję o skreśleniu, uczeń lub jego rodzice maja prawo odwołać się do Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku.

9. O ukaraniu uczniów karami wynikającymi z p. 1 lit. a - e, zostają powiadomieni rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.

10. W przypadku palenia papierosów i innych drobnych przewinieniach na terenie szkoły i w jej obrębie, uczeń może być ukarany przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły zobowiązaniem do wykonania społecznie określonych prac na rzecz szkoły oraz środowiska (np. sprzątanie terenu wokół szkoły, malowanie ławek, wykonywanie niezbędnych pomocy dydaktycznych).

11. Uczeń może być zawieszony w prawach ucznia do czasu podjęcia decyzji o ewentualnym ukaraniu go karą wymienioną w ust.1 pkt. d-e, jeżeli swym zachowaniem stwarza zagrożenie dla społeczności szkolnej. Uczeń taki nie może brać udziału w zajęciach szkolnych

i plaza hotel new york przebywać na terenie szkoły. O fakcie zawieszenia niezwłocznie powiadamiani są rodzice ucznia.

12. Uczeń, który notorycznie łamie Regulamin Szkoły może zostać przesunięty do klasy o innym profilu lub w przypadku notorycznych nieobecności do szkoły zaocznej.

13. Uczeń, który notorycznie łamie Regulamin Szkoły, Regulamin Klas Mundurowych lub wykazuje się naganną postawą i ma lekceważący stosunek do obowiązku szkolnego może zostać zdegradowany o stopień niżej.

 

V. Upomnienia

1. Formami upomnienia są:

a) Zawieszenie ucznia z czynnego udziału w zajęciach praktycznych.

b) Odnotowanie faktu załamania regulaminu lub zachowania niezgodnego ze statutem w dzienniku.

c) Udzielenie upomnienia/nagany na forum klasy i odnotowanie tego faktu w dzienniku.

d) Wychowawca, nauczyciel, opiekun lub dowódca mogą wyznaczyć dodatkowe ćwiczenia za niestosowanie się do zasad obowiązujących w czasie trwania zajęć lekcyjnych.

 

VI. Stopnie awansu i zasady ich przyznawania na czas nauki w klasie o profilu mundurowym.

1. Młodszy kadet - stopień nadawany uczniowi z chwilą przyjęcia do klasy mundurowej.

2. Kadet - stopień nadawany młodszemu kadetowi na koniec pierwszego semestru, który uzyskał średnią z ocen nie niższą niż 3,75 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania lub uzyskał promocję do klasy drugiej oraz ukończył obóz szkoleniowy.

3. Starszy kadet - stopień nadawany kadetowi po pierwszym semestrze II roku, który uzyskał średnią z ocen nie niższą niż 3,75 (bez ocen niedostatecznych) i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania lub uzyskał promocję do klasy trzeciej oraz ukończył obóz szkoleniowy.

4. Sierżant kadet - stopień nadawany starszemu kadetowi po pierwszym semestrze III roku, który uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,0 (bez ocen niedostatecznych) oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

5. Wzorowy kadet - forma wyróżnienia przyznawana uczniowi, który w klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,5 i wzorową ocenę z zachowania oraz ukończył obóz szkoleniowy.

6. Zespół ds. mundurowych w szczególnych wypadkach może przyznać wyższy stopnień uczniowi, który nie ukończył obozu szkoleniowego lecz wykazuje się nienaganną postwą żołnierską oraz otrzymał promocję do następnej klasy.

VII. Formy szkolenia

1. refused credit Formami szkolenia są:

a) Obowiązkowe zajęcia praktyczne.

b) Obowiązkowe 1-dniowe wyjazdy szkoleniowe np.: strzelnica, biegi na orientację itp.

c) Obowiązkowy obóz szkoleniowy.

d) W przypadku nie zaliczenia obozu szkoleniowego w kl. I, II uczeń ma obniżoną z wychowania fizycznego oraz z zachowania.

 

IX. Inne

1. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w uroczystościach państwowych i godnie reprezentować szkołę:

11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości)

01 marca (Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”)

Za brak uczestnictwa w uroczystościach uczeń otrzymuje punkty ujemne -20pkt

Za uczestnictwo uczeń otrzymuje punkty dodatnie +20pkt.

 

 

 

 

logoaefslogo ea

Copyright © Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

Komunikat. internet marketing services Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ×