ZSP REDA

Grafika komputerowa
Technik cyfrowych procesów graficznych klasa e-sportowa
poniedziałek, 07 lutego 2011 00:00
  • ..  

   Prezentacja Technik cyfrowych procesów graficznych

    

   Przedmioty, z których będą przeliczane punkty to:  język polski, matematyka, język obcy nowożytny, informatyka.

      
    •  
     • 1. OPIS ZAWODU

      2. MOŻLIWOŚCI ZATUDNIENIA

      3. PREDYSPOZYCJE

      4. SYLWETKA ABSOLWENTA

     • 5. KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

      6. PRZEDMIOTY ZAWODOWE REALIZOWANE W SZKOLE

     • 7. TYPOWE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANE W RAMACH ZAWODU

      8. NARZĘDZIA I TECHNOLOGIA WYKORZYSTYWANA W KSZTAŁCENIU TECHNIKA CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

      9. PRZYKŁADOWE ZAROBKI W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

     •  10. ZASOBY INTERNETOWE POŚWIĘCONE ZAWODOWI 

      11. SYSTEM SZKOLEŃ, KURSÓW I WYCIECZEK PROPONOWANYCH PRZEZ ZSP W REDZIE

     •  
      Klasa e-sportowa będzie  klasą graficzną o profilu "tworzenie gier i esport" Uczniowie będą mieć normalne zajęcia takie, jakie mają pozostali podopieczni. Będą kształcić się z takich przedmiotów jak matematyka, grafika.
       
      Klasa ma posiadać trzy 5-osobowe drużyny e-sportowe: "turniejową" + dwie drużyny rezerwy. Nabór oraz roszady w drużynach będą przeprowadzane na bieżąco przy uwzględnieniu aktualnej dyspozycji uczniów.
       
      Treningi oraz zajęcia teoretyczne e-sportowe odbędą się w ramach 2 godzin dodatkowych oraz jednej godziny obowiązkowej. Zakładamy, że podczas naboru uda się stworzyć 30-osobową klasę, w której znajdzie się co najmniej 15 osób, które będą mogły stworzyć perspektywiczną i zgraną drużynę e-sportową.
       
      Dodatkowo na zajęciach poruszane będą tematy związane z obsługą wybranych silników gier (Unity 3D/Unreal Engine).
       

       1. OPIS ZAWODU

       Technik cyfrowych procesów graficznych zajmuje się szeroko pojętym planowaniem i organizowaniem prac związanych z przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje typowe programy do składu komputerowego oraz różnego rodzaju programy graficzne. Z dostarczonych materiałów w postaci fotografii, tabel, tekstu wykonuje za pomocą specjalistycznego oprogramowania komputerowego obróbkę materiałów graficznych, korektę kolorów, formatowanie grafiki, rozmieszczenie tekstu oraz grafiki na arkuszu drukarskim. 

      Technik cyfrowych procesów graficznych ustala parametry drukowania w różnych technikach drukarskich, zajmuje się także eksploatacją cyfrowych maszyn drukujących. Posługuje się poligraficzną dokumentacja techniczną oraz prowadzi kontrolę procesów obróbki i kopiowania obrazów pod względem technologicznym i jakościowym. Wykonuje on także oraz publikuje w Internecie projekty multimedialne z wykorzystaniem właściwego oprogramowania. Od umiejętności technika cyfrowych procesów graficznych zależy ostateczny wygląd reklamy internetowej, ulotek, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

       

       2. MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

       Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych może podejmować pracę w: agencjach reklamowych, wydawnictwach, studiach graficznych,     firmach poligraficzno-medialnych, w studiach filmowych, firmach specjalizujących się w obsłudze Internetu i projektowania witryn WWW, studiach fotografii cyfrowej, drukarniach, firmach projektujących gry komputerowe, czy też prowadzić własne przedsiębiorstwo świadczące usługi z zakresu grafiki komputerowej. 

       3. PREDYSPOZYCJE ZSP FOTO SESJA 103

       Technik cyfrowych procesów graficznych powinien charakteryzować się: 
      • zainteresowaniem techniką komputerową,
      • zdolnościami manualnymi, kreatywnością,
      • umiejętnościami technicznymi oraz korzystania z obcojęzycznych źródeł informacji,
      • dokładnością i konsekwencją w realizacji zadań,
      • samokontrolą i cierpliwością,
      • umiejętnością radzenia sobie ze stresem,
      • zdolnością do analizowania sytuacji i podejmowania decyzji,
      • chęcią poszerzania wiedzy.
       

       4. refused credit SYLWETKA ABSOLWENTA

       Absolwent ZSP w Redzie w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 
      • przygotowania publikacji i prac graficznych do drukowania;
      • obsługiwania york hotels cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii;
      • przygotowania prezentacji graficznych i multimedialnych;
      • wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych;
       • prowadzenia procesów drukowania.
       
     •  5.KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
     • Nauka w naszej szkole umożliwia:

      zdobycie tytułu technika cyfrowych procesów graficznych
      • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe:
      1. 54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
      2. 25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
      3. 55. Drukowanie cyfrowe
      • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

        6. PRZEDMIOTY ZAWODOWE REALIZOWANE W SZKOLE:ZSP FOTO SESJA 20

       • Cyfrowe technologie graficzne
       • Technologie multimedialne
       • Cyfrowe maszyny drukujące
       • Działalność gospodarcza w poligrafii
       • Język obcy zawodowy w poligrafii
       • Przygotowanie do drukowania
       • Projekty multimedialne
       • Drukowanie cyfrowe

       Absolwenci kierunku technik cyfrowych procesów graficznych będą specjalistami w dziedzinie obsługi nowoczesnego oprogramowania w zakresie grafiki 2D i 3D oraz redagowania publikacji, przygotowania do druku, procesów reprodukcyjnych, projektowania witryn WWW, tworzenia e-booków, prezentacji multimedialnych, przygotowania sytemu identyfikacji wizualnej oraz prowadzenia kontroli jakości procesów i produktów poligraficznych.

       Ukończenie szkoły i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia uznawane w Unii Europejskiej.

        7. TYPOWE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANE W RAMACH ZAWODU

       W ramach kształcenia zawodowego uczeń nabywa kompetencje:

       • „Kompetencje związane z wiedzą”: przygotowanie do wykonywania konkretnych zadań w ramach zawodu, stanowiska pracy czy organizacji,
       • „Kompetencje związane z umiejętnościami i zdolnościami”: umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, organizacyjne, techniczne, biznesowe, przywódcze, pracy w Zespole, samo zarządzania,
       • „Kompetencje związane ze stylami działania”: opisują cechy osobowe pracownika, które determinują m.in. zorientowanie na współpracę, czy sposoby realizacji celów,
       • „Kompetencje związane z zainteresowaniami”: oznaczają preferencje dotyczące zadań i rodzaju pracy, a także środowiska pracy.

        8. NARZĘDZIA I TECHNOLOGIA WYKORZYSTYWANA W KSZTAŁCENIU TECHNIKA CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH ZSP FOTO SESJA 113

       W ramach poznawania zagadnień związanych z opracowaniem publikacji uczeń:

       • Opracowuje internet marketing services materiały wydawnicze dotyczące publikacji, ustala parametry technologiczne wyrobu,
       • Planuje proces wytwarzania produktu poligraficznego w środowisku cyfrowym oraz wykonuje obliczenia kosztów wytworzenia produktu poligraficznego.

       W ramach zajęć z zakresu przygotowania publikacji i prac graficznych do drukowania uczeń:

       • Składa tekst i łamie publikację oraz przygotowuje i modyfikuje grafikę za pomocą specjalistycznego oprogramowania,
       • Tworzy kompozycje graficzno-tekstowe oraz przygotowuje materiał cyfrowy do naświetlania lub drukowania,
       • Wykonuje impozycję prac cyfrowych oraz wydruki próbne,
       • Posługuje się cyfrowymi systemami produkcyjnymi w produkcji poligraficznej.

       W toku zajęć dotyczących przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów multimedialnych uczeń:

       • Określa źródła pozyskiwania materiałów cyfrowych oraz gromadzi i kataloguje materiały cyfrowe,
       • Przygotowuje materiały cyfrowe do wykonywania projektów multimedialnych,
       • Tworzy obiekty grafiki rastrowej i wektorowej, animacje i efekty specjalne z zastosowaniem specjalistycznych programów i urządzeń,
       • Stosuje system zarządzania barwą do wykonywania projektów multimedialnych.

       W ramach zajęć z zakresu przygotowania projektów multimedialnych uczeń nabywa umiejętności:ZSP FOTO SESJA 115

       • Wykonywania prezentacji z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania,
       • Stosowania metody i techniki tworzenia internetowych projektów multimedialnych,
       • Wykonywania projektów multimedialnych przeznaczonych do publikacji w Internecie oraz publikowania internetowego projektu multimedialnego.

       W toku kształcenia uczeń zapoznaje się z drukowaniem cyfrowym:

       • Przygotowuje podłoża i materiały eksploatacyjne do cyfrowego drukowania nakładu oraz do drukowania wielkoformatowego,
       • Obsługuje loan payment calculator drukujące maszyny cyfrowe oraz cyfrowe maszyny wielkoformatowe
       • Przestrzega zasad cyfrowego drukowania nakładu na maszynach cyfrowych oraz wykonania wydruków wielkoformatowych
       • Wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków wielkoformatowych oraz dobiera system wystawienniczy do prezentacji wydruków wielkoformatowych,
       • Ocenia jakość cyfrowych wydruków nakładów oraz przygotowuje wydruki wielkoformatowe do ekspozycji.

       Technik cyfrowych procesów graficznych posiada wspólną kwalifikację A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych z zawodem fototechnik, co daje możliwość, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.20. Rejestracja i obróbka obrazu, uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikację w tym zawodzie. Posiada efekty kształcenia wspólne dla zawodów: technik procesów introligatorskich, technik procesów drukowania, introligator, drukarz oraz technik cyfrowych procesów graficznych oraz fototechnik i fotograf.

        9. PRZYKŁADOWE ZAROBKI W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

       Miesięczne plaza hotel new york wynagrodzenie (mediana) grafika komputerowego wynosi 3344 PLN. Zarobki 50% grafików komputerowych wahają się od 2592 PLN do 4680 PLN. Gdy doświadczenie grafika jest spore, pracuje się w renomowanej firmie, która w związku z tym daje więcej zleceń, a także pracuje się w większym mieście, można liczyć na wyższe zarobki, nawet do 10 tysięcy złotych. Premia stanowi średnio 5% pensji całkowitej grafika komputerowego, natomiast 95% to płaca podstawowa. Część grafików komputerowych otrzymuje również benefity.

       Źródło: http://wynagrodzenia.pl

        10. ZASOBY INTERNETOWE POŚWIĘCONE ZAWODOWI

       Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w czasopismach specjalistycznych:

        11. SYSTEM SZKOLEŃ, KURSÓW I WYCIECZEK PROPONOWANYCH PRZEZ ZSP W REDZIEZSP FOTO SESJA 121

       Przyswajanie seo tips wiedzy oraz rozwój predyspozycji interpersonalnych odbywa się nie tylko w szkole, ale także w trakcie praktyk zawodowych i wycieczek zawodowych oraz targów branżowych, konferencji, wystaw i seminariów, w których młodzież chętnie uczestniczy.

       ZSP w Redzie proponuje swoim uczniom wiele szkoleń i warsztatów m.in.:

       • szkolenia seo services graficzne, np. Zarządzanie barwą, Adobe Reader Pro 9, Tworzenie stron WWW w technologii CMS w oparciu o Joomla, Dynamiczne strony internetowe - CSS, JavaScript, Ajax
       • warsztaty z projektowania gier i przestrzeni wirtualnej, warsztat uszlachetniania druku, warsztaty „Eksperymenty z typografią” i wiele innych,
       • kółka zainteresowań: koło filmowe, koło grafiki cyfrowej.

       Szkoła search engine optimization organizuje warsztaty w zależności od potrzeb uczniów. W toku kształcenia przewiduje się realizację indywidualnych projektów krajowych i zagranicznych.

      • Praktyka zawodowa:
      •  
      • W trakcie nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe. Są one realizowane w klasie  III (4 tyg.).
       Szkoła zapewnia miejsca praktyk

       

       

       


       

  PAMIĘTAJ!

  WYBIERAJĄC NAUKĘ W NASZYM TECHNIKUM,

  NIE TYLKO OTWIERASZ SOBIE DROGĘ NA STUDIA,

  ALE TAKŻE ZDOBYWASZ ATRAKCYJNY ZAWÓD!!!

   
 


logoaefslogo ea

Copyright © Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ×