ZSP REDA

Geodezja
TECHNIKUM GEODEZYJNE
poniedziałek, 07 lutego 2011 00:00
   • TGj2

  Film promocyjny Technik Geodeta 

 •  

  Przedmioty, z których będą przeliczane punkty to:  język polski, matematyka, język obcy nowożytny, informatyka.

 •  
 •  
 •    
 •  1. OPIS ZAWODUZSP FOTO SESJA 42

   Zawód technik geodeta to przyszłościowy i atrakcyjny zawód na rynku pracy w Polsce. Geodeta wykonuje pomiary i opracowania fotogrametryczne, grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne związane z realizacją zadań w dziedzinie geodezji i kartografii, realizuje planowanie i wykonywanie pomiarów, dokonuje obliczeń oraz sporządza dokumentację geodezyjną. Dostarcza niezbędnych danych do wykonania różnego rodzaju map w skalach oraz dokonuje ich bieżącej aktualizacji. Wyniki pracy geodety są wykorzystywane na potrzeby gospodarcze związane z planowaniem przestrzennym, projektowaniem oraz zmianą struktury terenowej. Technik geodeta uczestniczy w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych. W zadaniach zawodowych wykorzystuje nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne współpracujące z siecią satelitarną oraz specjalistyczne programy geodezyjne. 

  Do najistotniejszych zadań geodety należy:

   
  • określanie kształtu i wymiarów Ziemi jako planety,
  • opisywanie powierzchni ziemi w zakresie przestrzennego rozmieszczenia obiektów naturalnych i sztucznych oraz rzeźby terenu,
  • opis podziemnej infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodociągi, energetyka, telekomunikacja, gaz itp.),
  • opis złóż mineralnych i wyrobisk górniczych,
  • kataster nieruchomości (stan prawny nieruchomości gruntowych i lokalowych, sposób użytkowania gruntów, klasyfikacja gleboznawcza, wartość rynkowa),
  • geodezyjna realizacja w terenie (wytyczanie na gruncie) projektów budowli (budynków, mostów, dróg, kolei itp.) oraz kontrola ich funkcjonowania (pomiary odkształceń i przemieszczeń),
  • przekształcanie struktury powierzchniowej gruntów (scalenia i wymiany gruntów),
  • monitorowanie środowiska i przestrzennego zagospodarowania kraju.
   

  Istota zadań geodezyjnych w całym tym przedsięwzięciu polega na:

   
  • opracowaniu opisu odnośnego obszaru jako tworzywa przyszłego procesu projektowego (mapa sytuacyjno-wysokościowa dla celów projektowych oraz wcześniej opracowana, w celu pozyskania terenu, mapa dla celów prawnych),
  • geodezyjnym opracowaniu zaprojektowanego obiektu i jego wytyczeniu w terenie, tj. przeniesieniu go ze sfery modelu informacyjnego do rzeczywistości.
   

   2. MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

   Technik geodeta, który ukończy naukę w naszej szkole będzie przygotowany do pracy w: 

w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych,

przedsiębiorstwach budowlanych (budownictwo drogowe, kolejowe, mieszkaniowe, przemysłowe, itd.),

w jednostkach administracji państwowej i samorządowej,

wydawnictwie publikującym atlasy, mapy,

własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej.

 •  

   3. PREDYSPOZYCJEZSP FOTO SESJA 39

    Od geodety oczekuje się, min.: umiejętności logicznego myślenia i zastosowania teorii w praktyce, zdolności matematycznych i technicznych, a także wyobraźni przestrzennej, pamięci wzrokowej oraz posługiwania się rysunkiem technicznym. Ponadto, pracownik ten powinien być dokładny, cierpliwy oraz posiadać zmysł praktyczny. 

  Najważniejsze wymagania wynikające z zadań analizy powierzchni ziemi i pomiarów odległości, to: wyobraźnia przestrzenna, spostrzegawczość, orientacja w terenie, pamięć wzrokowa.

   

  Dodatkowo na stanowisku pracy od geodety wymaga się umiejętności:

   
  • stosowania podstawowych przepisów bhp i ochrony środowiska oraz udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
  • stosowania instrukcji technicznych oraz podstawowych przepisów prawa dotyczącego geodezji, kartografii i gospodarki gruntami,
  • rozpoznawania podstawowego zagrożenia zdrowia i życia, występujące przy pracach geodezyjnych i kartograficznych.
  •   

   4. SYLWETKA ABSOLWENTA

   

  Absolwent ZSP w Redzie w zawodzie technik geodeta będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

   
  1. zakładania i pomiaru osnów geodezyjnych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu;
  2. sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych;
  3. wykonywania pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
  4. wykonywania rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości oraz scaleń i wymiany gruntów;
  5. zakładania i aktualizacji bazy danych katastru nieruchomości;
  6. wprowadzania i aktualizacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
  •  
  •  5.KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ZSP FOTO SESJA 44
  • Nauka w naszej szkole umożliwia: 
   • zdobycie tytułu technika geodety
   • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe:
    

   B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

    

   B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

    

   B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

    
   • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach wyższych.
     

   6.Przedmioty seo tips zawodowe realizowane w szkole:

   

  Geodezja ogólna

   Geodezja inżynieryjna 

  Kataster instant unsecured loans i gospodarka nieruchomościami

  Prawo w geodezji 

  Działalność gospodarcza w geodezji

   Język obcy w geodezji 

  Prace obliczeniowe i kartograficzne

   Geomatyka Rysunek geodezyjny 

  Dokumentacja katastralna

   Terenowe ćwiczenia geodezyjne 

   7. TYPOWE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANE W RAMACH ZAWODU

   

  Co to jest geodezja?

   

  Geodezja jest ugruntowanym zawodem posiadającym wielkie tradycje i osiągnięcia. Jest rozwiniętą dziedziną techniki z ogromnym potencjałem rozwojowym. Obecnie następuje szybki jej rozwój związany z oszałamiającym rozwojem technologii geodezyjnych. Geodezja jest działem związanym z projektowaniem, budową i eksploatacją miast, osiedli, budowli przemysłowych, dróg, mostów itp.

   

  Czym zajmuje się geodeta?

   
  1. Technik geodeta wykonuje mapy zasadnicze i topograficzne w różnych skalach oraz dokonuje ich bieżącej aktualizacji.
  2. Geodeci prowadzą pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli oraz końcową inwentaryzację powykonawczą.
  3. Geodeta zakłada i prowadzi ewidencji gruntów.
  4. Aktualizacje book hotels materiały geodezyjno-kartograficzne.
  5. Sporządza dokumentację geodezyjno-kartograficzną, aby uregulować stan prawny nieruchomości i określić jej wartość.
  6. W miarę potrzeb wykonuje inne prace dla budownictwa, górnictwa, przemysłu, eksploatacji kolei i dróg oraz dla leśnictwa i rolnictwa.
   

   8. NARZĘDZIA I TECHNOLOGIA WYKORZYSTYWANA W KSZTAŁCENIU TECHNIKA loan payment calculator GEODETYZSP FOTO SESJA 49

   

  Technik geodeta podczas wykonywania zadań zawodowych wykorzystuje nowoczesny sprzęt pomiarowy: niwelatory, tachimetry, odbiorniki GNSS, skanery 3D oraz nowoczesne pakiety komputerowe programów geodezyjnych, między innymi: C-GEO, WINKALK.

   Zawód geodety jako zawód techniczny znajduje powiązanie z wieloma gałęziami gospodarki. Najbardziej powiązany jest z budownictwem, górnictwem, administracją i trochę z geologią i astronomią. Geodeta przeprowadzając pomiary terenowe pod duże inwestycje budowlane współpracuje z budownictwem. Zajmując się urządzeniami wykorzystywanymi do pracy w kopalniach – z górnictwem. Geodeta trzyma ponadto pieczę nad mapami terenów i świadczy usługi dla ludności (np. szacowanie nieruchomości). Z astronomią wiąże go znajomość systemów satelitarnych, GIS, metod GPS. Jako geolog musi wiedzieć jaki teren jest bezpieczny pod budowę, czyli jakie skały tworzą grunt i jaka jest sieć wodna tego obszaru. 

   9. PRZYKŁADOWE ZAROBKI W ZAWODZIE TECHNIK GEODETA

   Początkujący internet marketing services geodeta może zarabiać około 2000 zł. Geodeta z doświadczeniem zarabia już około 3000 zł - 10000 zł . We własnej jednoosobowej firmie ze stała klientelą zarobki tego pracownika wynoszą około 10000 zł - 20000 zł. 

   10. ZASOBY INTERNETOWE POŚWIĘCONE ZAWODOWI

   www.gugik.gov.pl 
 • www.codgik.gov.pl www.geodezja.pl 
 •  www.geoforum.pl
 •  www.geoportal.gov.pl 
 • www.igik.edu.pl 

   11. SYSTEM SZKOLEŃ, KURSÓW I WYCIECZEK PROPONOWANYCH PRZEZ ZSP W REDZIE

   

  ZSP w Redzie proponuje swoim uczniom wiele szkoleń i warsztatów m.in.:

   
  1. udział w programie TPI EDU, w którym specjaliści przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu pomiarowego zademonstrują praktyczne możliwości terenowe, takich urządzeń pomiarowych jak GPS, systemy sterowania maszyn, niwelatory laserowe, oprogramowanie fotogrametryczne, systemy skanowania 3D;
  2. szkolenia search engine optimization i warsztaty z nowoczesnymi technologiami pomiarowymi – nowoczesne sprzęty pomiarowe, odbiorniki GNSS, skanery 3D, tachimetry, ukończenie warsztatów kończy się uzyskaniem imiennego certyfikatu;
  3. wycieczki zawodowe do zaprzyjaźnionych firm geodezyjnych;
  4. udział york hotels w Akademii Geomatyki Praktycznej.
  •  
    Praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie geodezyjnym 4 tygodnie w kl. III
 • Ćwiczenia geodezyjne: 
  4 godz. tyg. w kl. I
  4 godz. tyg. w kl. II
  4 professional seo services godz. tyg. w kl. III


  PAMIĘTAJ!

  WYBIERAJĄC NAUKĘ W NASZYM TECHNIKUM,

  NIE TYLKO OTWIERASZ SOBIE DROGĘ NA STUDIA,

  ALE TAKŻE ZDOBYWASZ ATRAKCYJNY ZAWÓD!!!

   
 


logoaefslogo ea

Copyright © Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ×