ZSP REDA

Eksploatacja portów i seo services terminali
TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI KLASA MUNDUROWA NOWOŚĆ! PROFIL AGENT CELNY

 TEPT jpg

 Elementy umundurowania: kliknij tutaj

 stewaredsa

 


 

 

 1. OPIS ZAWODUtepit

Technik eksploatacji portów i terminali jest specjalistą, który zajmuje się organizowaniem pracy na terminalach przeładunkowych, obsługą środków transportu w portach morskich, rzecznych, terminalach samochodowych, lotniczych oraz drogowych. Zadania zawodowe technika eksploatacji portów i terminali obejmują: obsługę podróżnych w portach i terminalach, organizację i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków oraz organizowanie obsługi środków transportu bliskiego. Ważnym elementem wykształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali jest zdobycie umiejętności związanych z odprawą osób niepełnosprawnych, chorych, wymagających szczególnej opieki – także w sytuacjach kryzysowych.

Technik eksploatacji portów i terminali należy do grupy poszukiwanych pracowników w dobie rozwijających się usług transportowych w Unii Europejskiej. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych techników eksploatacji portów i terminali, których zaangażowanie znacznie przyczyni się do podniesienia jakości usług w terminalach i portach.

 2. MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • Przedsiębiorstwa  transportowe agencje obsługi portów morskich, porty morskie i rzeczne oraz terminale lotnicze, samochodowe i kolejowe.

 • Absolwenci mogą także podjąć pracę w charakterze personelu pokładowego na stanowisku stewardessa/steward.

 • Zawód technik eksploatacji portów i terminali daje także idealną podbudowę do dalszego kształcenia na studiach wyższych na kierunkach najbardziej przyszłościowych, m.in. transport morski,  teleinformatyka w transporcie lotniczym, budowa lotnisk, kierunki akademii wojskowych.

 • Dodatkowo profil klasy – CELNIK pozwoli na podjęcie pracy w służbie celnej.

 • Przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe na terenie wolnych obszarów celnych.

 •  Zawód ten jest także wskazany dla osób, które wiążą swoją przyszłość z wojskiem lub strażą pożarną. Jest to tzw. euro zawód, gdyż technik eksploatacji portów i terminali współpracuje z pracownikami w portach i terminalach w krajach europejskich.

Przykładowe miejsca pracy w województwie pomorskim:maxresdefault

 • BCT - Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z.o.o.,
 • Gdynia Container Terminal S.A.,
 • MTMG - Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o.,
 • OT Port Gdynia Sp. z o.o.,
 • KOOLE TANKSTORAGE GDYNIA Sp. z o.o.,
 • Terminal LPG GASTEN S.A.,
 • PCC Intermodal,
 • Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy
 • PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Zarząd Morskiego Portu Gdynia

Przykładowe stanowiska pracy w zawodzie technik obsługi portów i terminali:

 • agenci handlingowi
 • personel pokładowy samolotu
 • pracownik naziemny lotniska
 • koordynatora ds. obsługi pasażerów
 • agent check-in (obsługa pasażerów przygotowująca do odprawy celnej)
 • specjalista ds. obsługi klienta, specjalista ds. sprzedaży w portach i terminalach

 3. PREDYSPOZYCJE

Technika eksploatacji portów i terminali powinna charakteryzować:

 • zdolność organizacji i negocjacji,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi,
 • samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji,
 • aktywność przejawiająca się w samodzielnym podejmowaniu działań, bez czekania na wydanie polecenia,
 • chęć poszerzania wiedzy.

Technik eksploatacji portów i terminali powinien biegle posługiwać się językiem angielskim oraz innym językiem obcym.

 

 4. SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Absolwent ZSP w Redzie w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

 • - planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali;
 • - organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach;
 • - organizowanie prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach;
 • - prowadzenie dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych;

 

 •  5. KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
 • Nauka w naszej szkole umożliwia:

  • zdobycie tytułu technika eksploatacji portów i terminali
  • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe:
  •  

  A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

  A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

  • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach wyższych.
   

 

 6. PRZEDMIOTY ZAWODOWE REALIZOWANE W SZKOLE

ZSP Reda 4 mały

- Podróżni w portach i terminalach

- Podstawy organizacji portów i terminali

- Transport w portach i terminalach

- Procesy magazynowe w portach i terminalach

- Język angielski w eksploatacji portów i terminali

- Język obcy w eksploatacji portów i terminali

- Obsługa podróżnych w portach i terminalach

- Obsługa magazynów

- Eksploatacja środków transportu

 

Ukończenie szkoły i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia uznawane w Unii Europejskiej.

 

 7. TYPOWE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANE W RAMACH ZAWODU

W ramach kształcenia zawodowego uczeń nabywa kompetencje:

 1. Potrafi obsługiwać środki transportu w portach morskich i rzecznych, terminalach samochodowych, kolejowych i lotniczych.
 2. Dba o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port lub terminal.
 3. Nadzoruje urządzenia przeładunkowe, sprawdza ich stan techniczny przed podjęciem pracy i ich zabezpieczenie po zakończeniu pracy.
 4. Organizuje prace związane z przeładunkiem i składowaniem towarów. Zabezpiecza ładunki przed ubytkami i uszkodzeniami. Nadzoruje ważenie ładunków i sortowanie i etykietowanie.
 5. Organizuje wykonywanie prac pomocniczych na rzecz jednostek transportu dalekiego: czyszczenie, uszczelnianie, przykrywanie i odkrywanie wagonów, otwieranie i zamykanie ładowni statków. Pobiera i zdaje sprzęt przeładunkowy oraz zleca jego naprawy i konserwacje.
 6. Opracowuje i zapoznaje podróżnych z ofertą usług.
 7. Posługuje się fachowym słownictwem dotyczącym portów, terminali i lotnisk.
 8. Korzysta z różnych dokumentów i aktów prawnych dotyczących portów, terminali i lotnisk.
 9. Magazynuje ładunki, w tym ponadgabarytowe, niebezpieczne w portach i terminalach.
 10. Organizuje przewozy wewnątrz portów i terminali.

 8. NARZĘDZIA I TECHNOLOGIA WYKORZYSTYWANA W KSZTAŁCENIU TECHNIKA EKSPOLATACJI PORTÓW I TERMINALI

W ramach poznawania zagadnień związanych z obsługą podróżnych w portach i terminalach uczeń:

 • Wykorzystuje technologie informatyczne w procesie planowania, organizacji oraz eksploatacji portów i terminali, przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące transportu i obsługi podróżnych.
 • Przygotowuje oferty usług dla podróżnych, udziela informacji podróżnym w terminalach pasażerskich, obsługuje pasażerów zgodnie z obowiązującymi procedurami, także w sytuacjach kryzysowych.

W ramach zajęć z zakresu organizacji i prowadzenia prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach uczeń:

 • Dobiera środki transportu bliskiego do przeładunku towarów, prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami i kontenerami oraz planuje rozmieszczenie ładunków w środkach transportu dalekiego, posługuje się środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej podczas obsługi środków transportu bliskiego w portach i terminalach.
 • Planuje i wykonuje prace związane z przeładunkiem i magazynowaniem towarów, w tym towarów niebezpiecznych, ponadnormatywnych, i żywych zwierząt,
 • Korzysta z oprogramowania specjalistycznego w pracach przeładunkowo-magazynowych, obsługuje automatyczne systemy składowania i określania towarów oraz posługuje się dokumentacją techniczną, przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące obsługi urządzeń przeładunkowych i magazynowych w portach i terminalach.
 • Sporządza ofertę handlową na wykonanie obsługi towarów i ładunków oraz przygotowuje rozliczenia kosztów przeładunku, korzystania z infrastruktury portów i terminali oraz usług dodatkowych.

 9. PRZYKŁADOWE ZAROBKI W ZAWODZIE TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Wynagrodzenie technika eksploatacji portów i terminali szczególnie zależy od pełnionej funkcji w przedsiębiorstwie i zajmowanego stanowiska. Miesięczne wynagrodzenie (mediana) spedytora wynosi 4000 PLN. Zarobki wahają się od 2916 PLN do 5184 PLN. Część spedytorów otrzymuje również benefity.

Źródło: http://wynagrodzenia.pl

 10. ZASOBY INTERNETOWE POŚWIĘCONE ZAWODOWI

Czasopisma specjalistyczne:

Przykładowe podręczniki:

 • Ciesielski M., Szudrowicz A.:  Ekonomika transportu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001
 • Kuźma L., red., Ekonomika portów morskich i polityka portowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2003
 • Wojewódzka-Król K. , Rlbiecki R., Rydzkowski W. : Transport wodny śródlądowy. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2007

 11. SYSTEM SZKOLEŃ, KURSÓW I WYCIECZEK PROPONOWANYCH PRZEZ ZSP W REDZIE

ZSP w Redzie proponuje swoim uczniom wiele szkoleń i warsztatów m.in.:

 • szkolenia z zakresu służby celnej,
  • szkolenia interpersonalne, np. Podstawy komunikacji, Negocjacje, Zarządzanie czasem, Nowoczesny marketing, Skuteczna prezentacja,
  • warsztat wojskowy: strzelectwo, musztra, obozy wojskowe i inne,
  • wycieczki zawodowe,
  • szeroki wachlarz kółek zainteresowań.

W toku kształcenia przewiduje się realizację indywidualnych projektów krajowych i zagranicznych.

 


logoaefslogo ea

Copyright york hotels © Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie

Komunikat. seo company Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. ×